back to top

Ugovor o dopunskom radu KO MOŽE POTPISATI

Koji su uslovi za zaključenje ugovora o dopunskom radu?

Dopunski rad je jedan od oblika rada van radnog odnosa. U nastavku vam donosimo kako treba da izgleda ugovor o dopunskom radu. Regulisani su posebnim odredbama Zakona o radu i tu spadaju: privremeni i povremeni poslovi, ugovor o djelu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i ugovor o dopunskom radu.

Ovaj model radnog angažovanja je rezervisan samo za zaposlene koji su već u radnom odnosu sa punim radnim vremenom. Ako poslodavac ima potrebu da angažuje radnika koji neće raditi puno radno vrijeme, može to učiniti putem ugovora o dopunskom radu.

Po ovom ugovoru ne može se angažovati preduzetnik, penzioner ili nezaposleno lice. Dopunski rad se upravo tako naziva jer podrazumijeva da neko već ima radni odnos sa punim radnim vremenom.

Drugi uslov za zaključivanje ugovora o dopunskom radu je da ovaj ugovor može da se zakljući najviše do jedne trećine punog radnog vremena, što iznosi 13 časova i 24 minuta nedeljno (jedna trećina od 40-časovne radne sedmice, koja podrazumijeva 8h rada dnevno i 5 radnih dana u sedmici).

ugovor o djelu
Nekoliko je uslova za potpisivanje ugovor o dopunskom radu

Treći uslov je da se dopunski rad ugovara isključivo kod drugog poslodavca.

Primjer: Zaposlena radi sa punim radnim vremenom kao poslovni sekretar. Da li ima pravo da sebi nađe dodatni posao, recimo vikendom kao prodajni agent u call centru?

U ovoj situaciji zaposlena može zaključiti ugovor o dopunskom radu, ali samo kod drugog poslodavca i najviše do jedne trećine punog radnog vremena.

Treba napomenuti da nema nikakve smetnje da zaposleni, pored redovnog posla, zaključi ugovor o dopunskom radu i sa dva poslodavca, s tim da ukupno radno vrijeme dopunskog rada ne prelazi 1/3 punog radnog vremena.

Primjer: Zaposleni radi u jednoj firmi kao programer po ugovoru o radu puno radno vrijeme, a kod drugog poslodavca radi po ugovoru o dopunskom radu 8 sati sedmično. Da li može potpisati ugovor o dopunskom radu sa jos jednim poslodavcem na 4 sata sedmično?

Može, jer ako kod jednog poslodavca radi 8 sati sedmično, a kod drugog 4 sati sedmično, ukupan rad po oba ugovora o dopunskom radu bi bio 12 h sedmično, i ne bi prelazio jednu trećinu punog radnog vremena.

ugovor o dopunskom radu

Forma ugovora

Međusobna prava i obaveze angažovano lice i poslodavac uređuju ugovorom u obaveznoj pismenoj formi.

Prilikom zaključivanja ugovora o dopunskom radu zaposleni mora poslodavcu sa kojim zaključuje ugovor dostaviti dokaz da kod drugog poslodavca radi sa punim radnim vremenom (to je uslov za zaključenje ugovora).

Prilikom zaključivanja ugovora radnik nije u obavezi obavještavanja matičnog poslodavca i može bez njegove saglasnosti zaključiti ugovor o dopunskom radu.

Ali, zaposleni je dužan da uskladi svoje obaveze iz ugovora o dopunskom radu sa obavezama koje ima iz već zaključenog radnog odnosa, kao i da uskladi radno vrijeme, radi kvalitetnog obavljanja rada.

Dopunski rad može da obuhvati različite poslove u firmi i može se sklopiti u svim djelatnostima u privredi.

Kada govorimo o sadržini ugovora o dopunskom radu, ugovorom se utvrđuju visina novčane naknade i druga prava po osnovu dopunskog rada. To mogu biti druga primanja kao: naknada za prevoz za dolazak na posao i odlazak sa posla, naknada za ishranu, dnevnice za službena putovanja i dr.

Kako odabrati pravi način naplate duga
Kako se izračunavaju doprinosi na ugovor o dopunskom radu

Porezi i doprinosi

Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknadu ostvarenu po osnovu dopunskog rada uređeni su Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Tako na naknadu koja se ostvari putem dopunskog rada plaćaju se:
– porez po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova i
– doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje po stopi od 26% na osnovicu na koju se plaća i porez.

Sve što se ugovori i isplaćuje angažovanom licu po ovom ugovoru ima karakter ugovorene naknade na koju se plaćaju porezi i doprinosi kao na naknadu (troškovi prevoza i dr.)

Doprinose za zdravstveno osiguranje poslodavac nije u obavezi da uplaćuje jer je radnik već osiguran po osnovu zaposlenja (doprinosi za zdravstveno osiguranje se uvijek plaćaju samo po jednom osnovu).

Radno angažovano lice po ugovoru o dopunskom radu ima pravo i na osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, i tako se osigurava za slučaj privremenog ili trajnog gubitka radne sposobnosti ukoliko nastane na dopunskom radu (sve ostale osigurane slučajeve pokriva socijalno osiguranje koje uplaćuje matični poslodavac).

Pročitajte i ovo:

Mihael
Mihaelhttps://poslovne.com
Mihael je autor na nekoliko biznis portala. Prati dešavanja vezana za poslovni svijet i piše korisne članke za online zaradu od kuće.
spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima