Šta je Uprava ?

1072

Uprava se sastoji od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje temeljnim aktom društva.

Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost.