Načela upravljanja organizacijom (prema ISO 9001)

1080

Uspješno vođenje i djelovanje organizacije zahtijeva upravljanje organizacijom na sustavan i prepoznatljiv način. Smjernice za vođenje ponuđene u ovoj međunarodnoj normi temeljene su na osam načela upravljanja kvalitetom.

Ta načela upravljanja kvalitetom osmišljena su da ih koristi najviše poslovodstvo kako bi vodili organizaciju prema poboljšanju performansi i ugrađena su u sadržaj ove međunarodne norme:

Usmjerenost na kupca (Customer focus) – organizacije ovise o svojim kupcima i zbog toga trebaju shvatiti njihove sadašnje i buduće potrebe, postizati njihove zahtjeve i nastojati nadići njihova očekivanja.
Vodstvo (Leadership) – vođe uspostavljaju jedinstvo ciljeva, usmjerenja i unutarnjeg okruženja organizacije. Oni stvaraju okruženje u kojem zaposlenici mogu postati potpuno uključeni u dostizanje ciljeva organizacije.
Uključenje zaposlenika (Involvement of people) – zaposlenici na svim razinama su srž organizacije i njihova potpuna uključenost omogućuje da se njihove sposobnosti primjenjuju u korist organizacije.
Procesni pristup (Process approach) – željeni rezultat postiže se učinkovitije kada se pridruženim resursima i aktivnostima upravlja kao procesima.
Sustavni pristup upravljanju (System approach to management) – prepoznavanje, shvaćanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sustavom doprinosi djelotvornosti i učinkovitosti organizacije u dostizanju postavljenih ciljeva.
Trajno poboljšanje (Continual improvement) – neprekidno poboljšanje sveukupnih performansi organizacije treba biti trajni cilj organizacije.
Činjenični pristup odlučivanju (Factual approach to decision making) – djelotvorne odluke temeljene su na analizi podataka i informacija.
Odnosi s dobavljačima na uzajamnu korist (Mutually beneficial supplier relationship) – Organizacija i njezini dobavljači su međusobno povezani i odnosi uzajamne koristi osnažuju sposobnost organizacije i dobavljača da stvaraju vrijednost.
Uspješna primjena osam načela upravljanja u organizaciji rezultirati će koristima za zainteresirane strane, kao što su povećana dobit, stvaranje vrijednosti i povećana stabilnost. Ovih osam načela upravljanja kvalitetom čine temelj za norme sustava upravljanja kvalitetom unutar skupine ISO 9000.