Deindustrijalizacija

1026

Proces opadanja udjela prerađivačkog sektora u gospodarstvu neke zemlje.