Deindustrijalizacija

294

Proces opadanja udjela prerađivačkog sektora u gospodarstvu neke zemlje.