Deindustrijalizacija

492

Proces opadanja udjela prerađivačkog sektora u gospodarstvu neke zemlje.