Hipotekarni kredit

647

Dugoročni kredit što ga banke ili neke druge financijske ustanove odobravaju na osnovi pokrića u nekretninama zajmoprimca.