Efikasnost

1111

Ostvarivanje nekog ekonomskog cilja sa minimumom troškova, napora ili gubitaka.

Kod efikasnosti se rezultat koji je ostvaren dijeli s troškovima (ukupnim naporima) koji su za to bili potrebni.