Akreditivni dokumenti

1123

Dokumenti koje kod neopozivog dokumentarnog potvrđenog akreditiva propisuje kupac.

Tim dokumentima se kupac osigurava da će roba koju plaća akreditivom biti isporučena, atestirana, osigurana i sl. i osigurava si vlasništvo robe nakon što akreditivni iznos bude plaćen prodavatelju, isporučitelju proizvoda.

Ti dokumenti su: račun ili faktura, transportni dokumenti, menunarodna polica osiguranja prenesena na kupca, uvjerenje o porijeklu robe, atest proizvođača i sl.