Marža

1175

Razlika između prodajne i nabavne cijene. Iz marže se pokrivaju svi troškovi trgovine.

Najčešće se računa kao postotak od nabavne cijene.