Devizni računi

416

Tekući računi koje kod banaka vode fizičke i pravne osobe u stranoj valuti.