Žiro račun

35

Žiro račun – Račun preko kojega pravne osobe vrše plaćanja.

Račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje svoja potraživanja. Saldo žiro računa mora uvijek biti aktivan (vlasnik može raspolagati samo sredstvima s potražne strane računa).

Prema zakonodavstvu nekih zemalja pravne i/ili fizičke osobe mogu imati samo jedan žiro račun. Pravne osobe (poduzeća, ostale organizacije) otvaraju ga kod organizacijske jedinice svog područja. Ako po žiro računu pravnih osoba postoje nepodmirene obveze i plaćanja, žiro- račun se može blokirati sudskom odlukom ili upravnim postupcima.

Fizičke osobe (građani) otvaraju svoje žiro račune kod banaka i podliježu nadzoru po osnovi obveza građana.