Šta je završni račun?

335

Završni račun je konačni obračun na koncu godine stanja i poslovanja organizacije.