Troškovnik

1187

U kontekstu ugovora o izvođenju radova, dokument koji sadrži zadaće po stavkama, koje će se izvršiti prema ugovoru s jediničnim cijenama, a koji naznačuje količinu za svaku stavku te odgovarajuću jediničnu cijenu.