Racionalizacija

488

Skup postupaka za postizanje ušteda u poslovanju.