Racionalizacija

1103

Skup postupaka za postizanje ušteda u poslovanju.