Racionalizacija

307

Skup postupaka za postizanje ušteda u poslovanju.