Međunarodni računovodstveni standardi (MRS)

1182

Međunarodno usvojena računovodstvena načela u prezentiranju financijskih izvješća s ciljem da se omogući što veća međunarodna komparabilnost tvrtki.

MRS su skup konvencija, pravila i preporuka u računovodstvenoj obradi ekonomskih kategorija i izvještavanja o njima. Donio ih je Komitet za meñunarodne računovodstvene standarde (IASC – International Accounting Standards Committee) sa sjedištem u Londonu s ciljem harmonizacije različitih nacionalnih obračunskih sustava.

Primjer nekoliko takvih standarda:

MRS 1 (Prezentiranje financijskih izvještaja)
MRS 2 (Zalihe)
MRS 7 (Izvještaji o novčanom toku)
MRS 8 (Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške)
MRS 10 (Događaji nakon datuma bilance)