Marketing mix

1257

Konceptualni obrazac koji obuhvaća odreñeni broj elemenata marketinga kao što su: proizvod, cijena, promocija i distribucija. Ovi elementi predstavljaju varijable marketinga koje poduzeće može kontrolirati.

Razvio se početkom 60-tih godina. Pored osnovna 4 elementa marketing miksa (4P), neki teoretičari navode da bi on trebalo biti proširen sa još tri P: ljudi (people), proces (process) i fizičko okruženje (physical environment). Uključuje aspekte i strategije marketinga koje menadžment koristi za stjecanje konkurentske prednosti. Efektivan marketing mix mora ispunjavati 4 uvjeta:

da bude prilagoñen potrebama mušterija
da kreira određenu konkurentsku prednost
da njegovi elementi budu dobro kombinirani
da bude usklađen s raspoloživim resursima firme.