FP7

1098

FP7 – sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, najveći je Program Unije s proračunom koji iznosi više od 50 milijarda eura za razdoblje od 2007. do 2013 godine.

FP7 je financijski instrument kojim Europska unija financira istraživanje i razvoj u Europi i drugim dijelovima svijeta. Namjena je ovog programa pomoći u ostvarivanju ambiciozno zamišljenih ciljeva Europske unije formuliranih u Lisabonskoj agendi, a posebno cilja da do 2010. godine Europska unija postane najkonkurentnije i najdinamičnije svjetsko gospodarstvo temeljeno na znanju.
U programu mogu sudjelovati sveučilišta, istraživački centri, trgovačka društva – posebno mala i srednja poduzeća, samostalni istraživači.

Više na http://bit.ly/1fk8KaW