Civilno društvo

1035

Zajednički naziv za sve vrste organizacija i udruga koje nisu povezane s vladinim sektorom nego predstavljaju strukovne udruge, interesne skupine ili dijelove društva.

Taj pojam uključuje npr. sindikate, udruge poslodavaca, lobističke grupe za zaštitu okoliša, skupine koje zastupaju interese žena, poljoprivrednika, invalida itd.

Budući da su takve organizacije stručne u određenim područjima i budući da provode i nadgledaju politike Europske unije, EU ih često i rado konzultira i traži od njih da se dodatno uključe u postupak kreiranja novih politika Unije.