Amortizacija

1032

Označava u knjigovodstvu postupak stalnog smanjenja neke od stavaka aktive (imovine poduzeća).

Namjena amortizacije je zamjena potrošenih sredstava poduzeća novima. Ako se radi o osnovnim sredstvima ona se najčišće amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima.

Postupno umanjivanje vrijednosti imovine poduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predvinenim postupkom. Kako se iznos amortizacije oduzima svake godine od porezne osnovice, način amortizacije utječe na odluku o načinu financiranja nabavke opreme.