back to top

Biznis wikipedia

Šta je žiro račun?

Šta je žiro račun? To je račun preko kojega pravne osobe vrše plaćanja. Račun preko kojeg vlasnik računa plaća svoje obveze i preko kojeg naplaćuje...

Žig

Isključivo pravo priznato za znak koji služi za razlikovanje proizvoda i/ili usluga jedne osobe od ostalih osoba u gospodarskom prometu. Ime, logotip, amblem, etiketu ili...

Znanstveno- tehnološki parkovi

Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13) znanstveno- tehnološki parkovi su trgovačka društva koja se osnivaju radi komercijalizacije znanstvenih rezultata, poticanja suradnje.

Znanstveni park

Temelji se na ideji snažne povezanosti i menuzavisnosti poduzetništva, istraživanja, znanosti i obrazovanja.

Znanost

Organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenoga opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Također, znanost nije samo skup...

Zlatno pravilo vođenja

Načelo djelovanja vođe koje glasi: “Napravi ono što si rekao da ćeš napraviti.”

Zlatno pravilo

Etičko načelo koje zahtijeva da se sve odluke, aktivnosti i njihovi ishodi osoba, grupa ili organizacija prosuđuju prema pravilu: “Ne učini drugome ono što...

Zlatni padobran

Stavka u menadžerskim ugovorima koja im omogućava velike isplate ukoliko moraju prekinuti menadžerski ugovor. Stavka u ugovoru o zaposlenju, konkretnije menadžerskom ugovoru, kojim se osigurava...

Zlatne lisičine

Ugovorna klauzula koja osigurava da važni stručnjaci i menadžeri ostanu u organizaciji tako što nudi posebne financijske nagrade i pogodnosti ako ostanu i znatne...

Zemljišne knjige

Evidencija nekretnina u knjigama općinskih sudova.

Zelena energija

Zelena energija je energija koja je proizvedena uz manje loših utjecaja na okoliš u odnosu na energiju iz fosilnih goriva. Zeleni tipovi energije su vjetar,...

Šta je završni račun?

Završni račun je konačni obračun na koncu godine stanja i poslovanja organizacije.

Zatezna kamata

Iznos kamate koja se dužniku naplaćuje u slučaju zakašnjenja plaćanja obveze.

Zanimanje

Zanimanje je "posao" kojim se bavi veći broj osoba Skup poslova i radnih zadaća (radnih mjesta) koji su svojim sadržajem i vrstom organizacijski i tehnološki...

Zanatlija – Značenje pojma

Zanatlija je osoba koja je izučila neki zanat. Stručna osoba koja je kvalificirana i ovlaštena za vođenje zanatske radnje odnosno obrta.

Zanat

Zanat je izučena djelatnost, struka, vještina, znanje. Pogledajte detaljan članak vezan za zanat pekara.

Zalog

Mogućnost da vjerovnik iz stvari dužnika naplati svoje potraživanje.

Zalihe – Biznis wiki

Zalihe su proizvedena, ali još neisporučena roba namijenjena prodaji.

Zajedničko tržište

Zajedničko tržište je sporazum dviju ili više država o uspostavljanju carinske unije i slobodne trgovačke zone. Kada je 1957. godine utemeljena, EEZ je ustanovljena s...

Zajednički pothvat

Ugovorno povezivanje dva ili više poduzetnika koji će zajednički izvršiti neki posao.

Zahtjev

Potreba ili očekivanje koje je navedeno, općenito podrazumijevano ili obvezno. "Općenito podrazumijevano" znači da je uobičajena ili zajednička praksa za organizaciju, njezine kupce i ostale...

Zagrebačka burza

Hrvatska burza vrijednosnih papira, osnovana 1991. g. Nastavlja tradiciju Zagrebačke burze za robu i vrednote (1918-1946). Od veljače 1992. pridruženi je član Federacije europskih...

Zadržana dobit

Dio vlasničke glavnice poduzeća, koji je nastao akumuliranjem – zadržavanjem dijela ostvarene dobiti iz prethodnih obračunskih razdoblja. Nalazi se u pasivi bilance stanja i...

Zadružni savez

Pravne osobe upisane u sudski registar sukladno pravilima za upis zadruga i s Hrvatskim savezom zadruga čine jedinstvo zadružnog sustava. Zadruge se mogu osnivati i...

Zadruga

Dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj gospodarski i drugi...

Zadovljstvo kupca

Kupčeva percepcija o stupnju do kojeg su kupčevi zahtjevi ispunjeni. Pritužbe kupca su zajednički pokazatelj niske razine zadovoljstva kupca, ali njihov izostanak ne mora nužno...

Vrijednosni papir

Pismena isprava o posjedovanju nekog prava. Najpoznatiji vrijednosni papiri su dionice i obveznice.